Belangrijk bij erfrecht: legitieme portie

Hoewel het in de meerderheid van de gevallen waarbij erfrecht van kracht is niet voorkomt, is de zogeheten legitieme portie wel degelijk iets om rekening mee te houden bij het opmaken van een testament. Een legitieme portie is het deel van de erfenis dat een kind bij overlijden van een oud kan opeisen als het is onterfd. Het is dus mogelijk om als kind onterfd te zijn en alsnog een deel van de erfenis te krijgen. Hiervoor moet wel binnen vijf jaar na overlijden van de erflater de eis kenbaar gemaakt zijn. Meestal gebeurt dit via de notaris waar het testament oorspronkelijk is opgemaakt. Hieronder leest u meer over de voorwaarden waaronder de legitieme portie wel of niet kan worden opgeëist en wat u moet doen om uw zaken goed te regelen. Uw testament op een juiste manier laten opmaken kan u en uw nabestaanden veel ellende besparen. Hoe beter u uw zaken vastlegt, hoe minder risico u loopt op vervelende verhoudingen nadien. 

Legitieme portie opeisen

Bent u in de positie dat u een legitieme portie kunt opeisen? Dan kunt u dus het beste contact opnemen met de notaris of een advocaat. U kunt dit ook door een externe partij laten uitzoeken als u dit liever zelf niet doet. Omdat erfenissen omgeven zijn met overlijden van een dierbare en er bij onterving ook gevoelige familieverhoudingen kunnen zijn, is het niet vreemd om een externe partij in te schakelen omtrent het opeisen van de legitieme portie. U kunt dit bijvoorbeeld doen via de site van legitieme. De legitieme portie is een deel van de erfenis dat alleen bestaat uit geld, niet uit goederen. Daarbij worden schulden en eventuele andere giften eerst van de hoofdsom afgetrokken. Pas daarna kan de legitieme portie worden bepaald. Dit is wettelijk vastgelegd. Ne bepaling van deze som is er niemand die u kan beletten dit deel op te eisen. Soms wordt na overlijden van een ouder waarbij één of meerdere kinderen zijn onterfd meteen een bericht verstuurd dat het mogelijk is het bedrag op te eisen. Dit is uiteraard de keus van degene die wel in het testament vermeld staat. Dan kunt u beslissen of u binnen vijf jaar het wettelijk te ontvangen bedrag aanneemt. Hebt u niet vernomen dat uw familielid is overleden en u komt hier pas na zes jaar of later achter? Dan is het erfdeel dat u zou toekomen volgens het erfrecht op basis van de legitieme portie niet langer voor u. Ook dit is vastgelegd in de wet. Na het verstrijken van deze tijdsperiode is het ook niet mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing. Geen enkele advocaat kan hier iets aan veranderen. Het is beter dat u dit op voorhand weet. Als u over de juiste informatie beschikt over de legitieme portie kunt u ook beter uw afwegingen maken bij het opmaken van een testament of bij het maken van keuzes als een familielid is overleden. 

Uw zaken goed regelen

Wilt u uw testament opmaken en de verdeling van uw vermogen goed regelen? Houdt u dan rekening met het voorkomen van deze regeling. Uw notaris kan u hier meer over vertellen. Daarnaast kan een notaris voor u: 

  • Een testament opstellen
  • Een testament vastleggen
  • Een testament wijzigen

Ook voor andere zaken kunt u uiteraard bij een notaris terecht. Meestal kost het goed regelen van dit soort zaken enkele honderden euro’s. Advies kan uiteraard ook ingewonnen worden. Zit u met een vervelende familiesituatie die u goed wilt regelen in uw testament? Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met een notaris.